วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

ประเด็นสำรวจเรื่องเมียน้อย มหาวิทยาลัยมหิดล

“เรื่องของเมียน้อย… น้อย” นี้เป็นการสำรวจประเด็นเกี่ยวกับความเป็น “เมียน้อย” ในสังคม ซึ่งมักจะถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาที่บ่อนทำลายสถาบันครอบครัว และมีการยอมรับว่าปัญหานี้มีมาตั้งแต่อดีตและยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ความเป็นเมียน้อยเกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงมีความสัมพันธ์ทางเพศและชีวิตกับชายที่มีภรรยาอยู่แล้ว

สาเหตุของการเป็นเมียน้อยมักถูกมองว่าเกิดจากความต้องการความสุขสบายและไม่ต้องการลำบากในการสร้างฐานะ อย่างไรก็ตาม การศึกษาพบว่าสาเหตุหลัก ๆ ได้แก่ ความต้องการความรักและความอบอุ่น การถูกหลอกลวง ความต้องการทางการเงิน และปัญหาทางบุคลิกภาพ

ผู้เขียนได้กล่าวถึงความรู้สึกของเมียน้อยที่มักจะรู้สึกผิดหรือเสียใจ และในบางครั้งก็รู้สึกโกรธที่ถูกหลอกลวง

เพื่อป้องกันปัญหาเมียน้อย ผู้เขียนแนะนำว่าควรมีการดูแลเอาใจใส่จากบิดามารดา ให้ความรักความอบอุ่นที่เพียงพอ ฝึกฝนให้เด็กมีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นตัวของตัวเอง และมีวุฒิภาวะที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังควรมีการดูแลเอาใจใส่ภายในครอบครัว เพื่อป้องกันปัญหาความไม่เข้าใจและแตกแยก และสุดท้ายคือการพัฒนาสังคมเพื่อลดความยากจน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเมียน้อยและการเป็นโสเภณี